DiskGenius软件可以执行如下与虚拟硬盘及磁盘分区映像文件有关的操作:

  1、创建VMWare虚拟硬盘文件
        2、创建Virtual PC虚拟硬盘文件
        3、创建VirtualBox虚拟硬盘文件
        4、创建 ".img" 磁盘或分区映像文件
        5、操作虚拟硬盘或磁盘映像及其分区
        6、重组虚拟RAID


版权所有 © 2010-2019     

易数官方微信

易数官方微博